tin t?cnews
xem thêm >>
  • Tin t?c Hapoin
  • Th?ng tin doanh nghi?p
  • Ho?t ??ng c?ng ích
gi?i thi?uabout us

K? t? khi c?ng ty ???c thành l?p t? n?m 1999, c?ng ty ?? c?ng Hi?n gi?i  thi?u n??c ngoài thi?t b? s?n xu?t, chính xác cao, nguyên li?u s?n xu?t  phát hi?n thi?t b? hi?n ??i, ph?c v? s?n xu?t kinh doanh thi?t b? ?i?n  t? cho Trung Qu?c ?? giúp doanh nghi?p ?n ??nh nang cao ch?t l??ng s?n  ph?m s?n xu?t ?i?n t?.Bay gi? chúng ta ?ang ti?p t?c n? l?c tiên ti?n  c?a th? gi?i hy v?ng th?ng qua gi?i thi?u c?ng ngh? s?n xu?t hi?u qu? và  thi?t b?, giúp ?ng nang cao hi?u qu? s?n xu?t...


xem thêm >>

Copyright ? 1999-2017 Hapoin Enterprise 滬 ICP 備 11051220 號 govicon.png高频彩有赢钱的码 All Rights Reserved6361965666700518682694613.png